Wettelijk/legal » Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JULIETTE PESTEL

Juliette Pestel, is gevestigd in Voorburg, Nederland
Juliette Pestel is de eigenaar
info@juliettepestel.com
+316703867345
KvK: 27332258
BTW-ID: NL 0015 1207 4b22
Bank NL 09 INGB 0007 3746 71 t.n.v. J S M Pestel – Berman
BIC: INGBNL

 1. ALGEMEEN
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor aankopen uit de webwinkel, aanmeldingen voor lessen, cursussen en workshops, levering van kunstwerken en levering van diensten en werk in opdracht.
  1.2 Het eerste deel van deze voorwaarden is voor iedereen toepasselijk, hierna zal er per onderdeel aanvullende voorwaarden genoemd worden.
  1.3 Voor de levering van kunstwerken gebruikt Juliette Pestel de algemene voorwaarden van Boknet, voor levering van diensten en werk in opdracht de algemene voorwaarden van de Kunstenbond
  1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, transacties, diensten, aanmeldingen voor lessen, cursussen en workshops en levering van diensten en werk in opdracht van Juliette Pestel en de wederpartij tenzij anders is overeengekomen.
  1.5 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Juliette Pestel.
  1.6 U gaat met bestelling, betaling, deelname, ondertekening van opdrachtovereenkomsten akkoord met deze voorwaarden.
 2. Veiligheid / privacy
  2.1 Juliette Pestel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
  2.2 Indien de consument een bestelling plaatst bij Juliette Pestel, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van Juliette Pestel. Juliette Pestel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is, tbv de Belastingdienst.
  2.3 Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
  2.4 Lees voor meer informatie de Privacyverklaring
 3. Afbeeldingen en specificaties
  3.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Juliette Pestel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  3.2 Juliette Pestel is niet verantwoordelijk voor invoer-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal deze door Juliette Pestel zo snel mogelijk worden aangepast.
 4. Overmacht
  4.1 Juliette Pestel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  4.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Juliette Pestel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  4.3 Juliette Pestel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Juliette Pestel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4.4 Indien Juliette Pestel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. Aansprakelijkheid
  5.1 Juliette Pestel is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, deelnemer of opdrachtgever aan zaken van de koper, deelnemer of opdrachtgever of aan koper, deelnemer of opdrachtgever of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen of aan schade aan kleding tijdens lessen, cursussen of workshops.
  5.2 Juliette Pestel is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.juliettepestel.com en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.
 6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 7. Copyright website
  Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht ten alle tijden bij Juliette Pestel. Niets van deze site mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Juliette Pestel
  Foto’s zijn eigendom van Juliette Pestel zelf of gebruikt in overleg met de desbetreffende ontwerper. Wilt u foto’s en/of tekst van de website gebruiken neem dan contact met ons op.
  Disclaimer
  Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website. Juliette Pestel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

8 LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN WEBWINKEL
8.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden en de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Juliette Pestel behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Juliette Pestel erkend.

 1. Prijzen
  9.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s (€). Juliette Pestel is momenteel vrijgesteld van BTW.
  9.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van invoer-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  9.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of drukker tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  9.4 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 2. Betaling
  10.1 Betalingen dienen binnen 5 werkdagen te zijn voldaan d.m.v. de door u gekozen betaalwijze in de winkelwagen. De voor u gereserveerde artikelen waarvan wij de betaling niet hebben ontvangen binnen de betalingstermijn gaan automatisch terug de verkoop in zonder overleg tenzij anders is overeengekomen met de klant.
  Na een bestelling ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld, inclusief verzendkosten. Indien u deze e-mail niet ontvangen hebt binnen de 24 uur, neem dan contact op met ons op info@juliettepestel.com
  10.2 Betalen kan op verschillende manieren:
  1• Via iDeal (Mollie) (gratis). Je bestelling wordt dan meteen door ons verwerkt en verzonden.
  2• Met een vooruitbetaling via uw eigen bank (gratis). Uw bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van de betaling.
  3• Via PayPal. Uw bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van de betaling
  4• Betalen bij afhalen, alleen na afspraak via de mail.
  Als de betaling door ons ontvangen is, verzenden wij de bestelling binnen 3 werkdagen. Reserveren van artikelen bij vooruitbetaling kan voor maximaal 5 dagen. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het artikel ongedaan gemaakt. Het artikel wordt dan weer in de webwinkel geplaatst.
  11.Verzenden
  11.1 Wij versturen uw bestelling, stootbestendig verpakt via DHL / PostNL en indien mogelijk met normale brievenbuspost.
  11.2 Een gedetailleerd overzicht van de tarieven als ook de tarieven voor België zijn te vinden op http://www.postnl.nl/tarieven/
  11.3 Bij aangetekend of Track & Trace verzenden zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Gelieve het aangetekend of via Track & Trace verzenden op te geven in het opmerkingenveld van het bestelformulier.
  11.4 De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden van PostNL / DHL.
 3. Levering
  12.1 Uw bestelling wordt verzonden zodra wij de betaling hebben ontvangen. Wij streven ernaar om de bestelde producten na ontvangst van betaling, binnen 3 werkdagen op de post te doen zodat u het in ieder geval binnen 5 dagen in huis hebt. Het tijdstip en de dag van de bestelling is medebepalend voor de afleverdatum. Houd u er rekening mee dat PostNL/DHL op zondag en maandag niet bezorgen. U ontvangt een verzendbevestiging zodra de bestelling is verzonden. Ivm Corona kan bezorging langer duren.
  12.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De meeste producten op de website zijn op voorraad tenzij anders vermeld. Daar bijna alles in beperkte oplage gemaakt wordt en wij geen automatisch voorraadbeheer hebben kan het voorkomen dat producten uitverkocht raken, maar nog niet op de website als verkocht vermeld staan. Hiervoor vragen wij uw begrip.
  12.3 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden aan de koper. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.
  12.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Juliette Pestel bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  12.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  12.6 Juliette Pestel is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevens door de klant verstrekt m.b.t. betaling, (aflever)adresgegevens etc.
  12.7 Juliette Pestel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens de verzending via PostNL/DHL. Wanneer een pakket zoek raakt, kunnen wij enkel een onderzoek laten starten via Track & Trace. Op verzoek kunnen wij een pakket tegen meerprijs ook verzekerd versturen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u dit aangeven tijdens uw bestelling. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
 4. Zichttermijn / herroepingrecht
  13.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Juliette Pestel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail melding te maken bij Juliette Pestel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Juliette Pestel er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  13.2 Herroeping is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Juliette Pestel, waarbij u aangeeft wat de reden van herroeping is. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.
  13.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
  13.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of op aanvraag van de consument bestelde goederen, of goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • goederen die gedragen en/of gewassen zijn
  • goederen waarvan de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
  • vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • Waardebonnen/cadeaubonnen, afgeprijsde artikelen, artikelen verkregen d.m.v. speciale (win)acties
  13.5 De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Juliette Pestel raadt de koper aan de retourzending verzekerd dan wel aangetekend te retourneren. Franco en rembourszendingen worden door Juliette Pestel niet geaccepteerd.
 5. Aanbiedingen
  14.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  14.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Juliette Pestel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  14.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Juliette Pestel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  14.4 Aanbiedingen van Juliette Pestel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  14.5 Juliette Pestel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  14.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 6. Overeenkomst
  15.1 Een overeenkomst tussen Juliette Pestel en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door de Juliette Pestel op haalbaarheid is beoordeeld.
  15.2 Juliette Pestel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  16.1 Eigendom van alle door de Juliette Pestel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de Juliette Pestel zolang de afnemer de vorderingen van Juliette Pestel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Juliette Pestel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  16.2 De door Juliette Pestel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  16.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  16.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Juliette Pestel of een door Juliette Pestel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Juliette Pestel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Juliette Pestel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

17 VOORWAARDEN MBT LESSEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS DOOR CONSUMENTEN

 1. 1 Inschrijving voor een les, cursus of workshop
  17.2 De inschrijving is gebonden aan de persoon die vermeld staat op het inschrijfformulier of op de email waarmee de persoon zich inschrijft. Inschrijvingen kunnen derhalver niet onderling worden geruild.
  17.3 De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing en daarmee deelname aan een cursus, les of workshop, tenzij ander is vermeld. Juliette Pestel heeft ten alle tijde het recht een cursus, lessenreeks of workshop te annuleren indien er niet voldoende aanmeldingen zijn.
  17.4 Juliette Pestel heeft op elk moment in (of voor start van) de cursus het recht de docent te vervangen bij ziekte of absentie of een alternatieve datum door te geven. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een e-mail.
 2. Annulering van een les, cursus of workshop
  18.1 Annulering van uw inschrijving kan digitaal, per e-mail tot een week voor de startdatum van de les, cursus of workshop als er geen catering is besteld. Bij lessen, cursussen en workshops waar catering voor is besteld kunt u zich per e-mail annuleren tot 2 weken voor de startdatum. Wordt er binnen die tijd geannuleerd, dan ben ik genoodzaakt het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
  18.2 Na de start van de les, cursus of workshop kan er niet meer worden geannuleerd en vindt geen restitutie plaats.
 3. Betaling van een les, cursus of workshop
  19.1 Voor alle lessen, cursussen of workshops geldt dat het volledige contributiebedrag voldaan moet zijn voor aanvang van de les, cursus of workhsop.
  19.2 Wijze van betaling: overmaken op bovenstaand rekeningnummer zoals is aangegeven op de factuur of de site, geldend voor uw cursus, les of workshop o.v.v.naam en factuurnummer, alsmede de cursus, les of workshop waarvoor is ingeschreven. Op verzoek kan een Tikkie worden gestuurd of contant worden betaald.
 4. Inhoud van de les, cursus of workshop
  20.1 Juliette Pestel houdt zich voor te allen tijde de inhoud van de lessen te wijzigen naar eigen inzicht. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van eerder gevolgde lessen, cursussen of workshops.
  20.2 De inhoud van de lessen en de toegenden emails, uitgegeven hand outs en wat Juliette Pestel nog meer uitreikt, zijn eigendom van Juliette Pestel en dienen op geen enkele manier gekopieerd, opgeslagen of verspreid te worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Juliette Pestel
  20.3 Lessen, cursussen en workshops zijn voor consumenten inclusief aangeboden materiaal, tenzij anders is vermeld. Voor opdrachtgevers worden materiaalkosten apart berekend.

Leveringsvoorwaarden voor kunstwerken

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, d.d. 10 oktober 2012 onder nummer 120-2012 – waarin tevens is opgenomen een Uittreksel van de Auteurswet 1912, inzake beeldende kunst.
Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK). Copyright Stichting BOK – 2012

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle denkbare vormen van beeldende kunst.

 1. Algemene Bepalingen

1.1 De opdrachtgever is degene, die enige vorm van kunst koopt, dan wel opdracht geeft tot vervaardiging of een overeenkomst aangaat met een of meerdere kunstenaar(s), met het doel om kunstwerken in eigendom te verkrijgen, te verhandelen, in bruikleen te geven of openbaar te maken, wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als de koper/opdrachtgever.

1.2 De kunstenaar is degene, die beroepsmatig enige vorm van kunst uitvoert en levert.

1.3 Deze leveringsvoorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de kunstenaar gesloten overeenkomsten.

 1. Prijsopgave

2.1 Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, verhogingen van de materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het werk. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.2 Prijsopgaven van de kunstenaar zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.

2.3 Bij prijsopgaven is het auteursrecht niet inbegrepen.

 1. Aankoop- en/of Opdrachtbevestiging

3.1 Aankopen/opdrachten dienen wederzijds schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de aankoop/opdracht en de leveringstermijn.

3.2 Indien de opdrachtgever deze bevestiging nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de kunstenaar een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de kunstenaar eerst nadat deze schriftelijk of per e-mail door de kunstenaar zijn bevestigd.

3.3 Indien na een opdracht tot prijsberekening en prijsopgave voor een nog uit te voeren kunstwerk, de opdracht tot uitvoering en levering langer dan een maand uitblijft, is de kunstenaar gerechtigd de kosten van het onderzoek, schetsen en prijsberekening aan de koper/opdrachtgever in rekening te brengen, 30 dagen na dato van de schriftelijke prijsopgave.

3.4 Indien de aankoop/opdrachtbevestiging slechts eenzijdig door de kunstenaar wordt gedaan en daartegen binnen 8 dagen door de koper/opdrachtgever geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen bindend en rechtsgeldig zijn.

3.5 Koper/opdrachtgever en kunstenaar verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Uitvoering

4.1 De kunstenaar dient de koper/opdrachtgever vooraf bekend te maken met de door hem te stellen leveringsvoorwaarden.

4.2 De kunstenaar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever aanvaardbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.3 Een door de kunstenaar opgegeven termijn voor het volbrengen van het kunstwerk heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de kunstenaar in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk of per e-mail in gebreke te stellen.

 1. Schetsen en ontwerpen

5.1 Indien de koper/opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, oftewel een of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.

5.2 Alle ontwerpen en schetsen blijven het intellectuele eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook zijn materieel eigendom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn ontwerpen en schetsen uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk, voorzien van een schriftelijke begroting van de uitvoeringskosten.

 1. Uitvoering door derden

6.1 De kunstenaar heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de opdracht gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De kunstenaar zal hiertoe uitsluitend overgaan na overleg met opdrachtgever.

6.2 Indien de technische uitvoering van een bepaald kunstwerk gedeeltelijk of geheel door derden moet worden gerealiseerd, is de kunstenaar die de opdracht ontving tot levering van het gehele werk, verplicht toezicht te houden op de goede uitvoering. De kunstenaar is verantwoordelijk voor het artistieke resultaat van het gehele kunstwerk. Derden, die door de kunstenaar met de uitvoering van gedeelten of het geheel van een kunstwerk zijn belast, zijn tegenover hem verantwoordelijk voor het technische resultaat. De kunstenaar bepaalt de keuze van de uitvoerder(s), tenzij vooraf anders is overeengekomen.

 1. Levering

7.1 De kunstenaar dient het door hem op te leveren kunstwerk op de overeengekomen tijd uit te leveren zoals vermeld in zijn opdrachtbevestiging. Indien daar door onvoorziene omstandigheden van moet worden afgeweken, moet dit tijdig en gemotiveerd door de
kunstenaar aan de koper/opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bekend te worden gemaakt.

7.2 De koper/opdrachtgever is verplicht het door hem opgedragen kunstwerk zo snel mogelijk na het gereedkomen in ontvangst te nemen en te beoordelen voor akkoord. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper/opdrachtgever alles te doen om het op tijd leveren mogelijk te maken. Indien daaraan niet kan worden voldaan, dient hij dat de kunstenaar tijdig en gemotiveerd mede te delen.

7.3 De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de koper/opdrachtgever nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail met de kunstenaar is overeengekomen.

7.4 Het is de kunstenaar toegestaan bewaar-, opslag en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de vooraf overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de daadwerkelijke levering door de koper/opdrachtgever mogelijk is gemaakt.

 1. Betalingen

8.1. De kunstenaar is gerechtigd betalingen in meerdere termijnen te vorderen.

8.2. De koper/opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen dertig dagen na de datum van de rekening, die in overeenstemming is met de opdrachtovereenkomst die hem door de kunstenaar is toegezonden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper/opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente verschuldigd tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan. Indien de betalingstermijn wordt overschreden mag de kunstenaar zijn werkzaamheden opschorten, tot het moment waarop de koper/opdrachtgever alsnog het verschuldigde bedrag, verhoogd met de rente, heeft voldaan. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer de kunstenaar het volledige bedrag heeft ontvangen.

8.4. Extra kosten die ontstaan als gevolg van de invordering van het door koper/opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 1. Bijkomende kosten

9.1 Ten behoeve van een in opdracht vervaardigd en geleverd kunstwerk zijn, voorzover van toepassing, de onderzoeks- en voorbereidingswerkzaamheden, hulpmaterialen, productiemiddelen, tussenproducten, verpakking, transport(en), transportrisico’s, reis- en verblijfkosten, verzekeringen en BTW voor rekening van de koper/opdrachtgever.

9.2 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door de kunstenaar niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan de kunstenaar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.3 Alle hulpmiddelen/ materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de atelierinventaris van de kunstenaar en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de koper/opdrachtgever op rekening zijn gesteld. De kunstenaar is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is de kunstenaar gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

9.4 Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een proefstuk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

10 Klachten

10.1 Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde kunstwerk aan de kunstenaar gezonden te worden.

10.2 Na de termijn van veertien dagen na afronding van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. Daarna zal een eventuele klacht niet meer als zodanig door de kunstenaar in behandeling worden genomen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de koper/opdrachtgever verlenging behoeft zal de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan.

10.3 De koper/opdrachtgever dient zijn klacht te baseren op de in de opdrachtbevestiging vermelde gegevens. De koper/opdrachtgever zal een kunstwerk niet mogen afkeuren zonder de kunstenaar uit te nodigen zijn kunstwerk mondeling toe te lichten.

10.4 Indien tot uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur van de kunstenaar, door de koper/opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard en goedgekeurd.

 1. Geschillen

11.1 Van een geschil tussen de koper/opdrachtgever en kunstenaar is sprake zodra een van beide partijen verklaart dat zulks het geval is.

11.2 Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar, diens erfgenamen of rechthebbenden, kan worden voorgelegd aan een arbitragecommissie van tenminste 3 ter zake kundigen, die het geschil kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De arbitragecommissie kan een wisselende samenstelling hebben, maar bestaat altijd uit een kunstenaar, een galeriehouder en een jurist. De commissie zal binnen 30 dagen na behandeling haar advies uitbrengen.

11.3 In het geval dat arbitrage niet gewenst wordt of niet het gewenste resultaat oplevert, beslist de gewone burgerlijke rechter.

 1. Annulering

12.1 Ingeval een koop/opdrachtovereenkomst door de koper/opdrachtgever wordt geannuleerd, terwijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de koper/opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn aan de kunstenaar te voldoen.

12.2 Als de omstandigheden waaronder de koop/opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen, echter met behoud van zijn recht op een nieuwe opdrachtovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden.

12.3 Als door overmacht de kunstenaar zijn verplichtingen volgens de koop/opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze uitgesteld tot de overmachtstoestand is beëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de koper/opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst op te zeggen., waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij behorende kosten.

12.4 Ingeval van een situatie van uitstel van betaling of faillissement van de koper/opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder bijvoeging van de factuur voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

 1. Garanties en vrijwaringen

13.1 De kunstenaar garandeert dat het kunstwerk door hem is bedacht, ontworpen en gemaakt en dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

13.2 De kunstenaar is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien.

13.3 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar of door de kunstenaar bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

13.4 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de kunstenaar is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 De aansprakelijkheid van de kunstenaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14.3 De kunstenaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de kunstenaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de kunstenaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.4 De kunstenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Overige bepalingen

15.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de kunstenaar gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

15.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

15.3 Op de overeenkomst tussen de kunstenaar en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de kunstenaar en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de kunstenaar is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de kunstenaar.

15.4 Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de
Auteurswet 1912 is dit recht uitsluitend voorbehouden aan de kunstenaar, tenzij vooraf anders met de kunstenaar is overeengekomen.

Uittreksel van de AUTEURSWET 1912 inzake BEELDENDE KUNST
Voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen en beperkingen van de Auteurswet 1912 – waarin opgenomen alle wijzigingen m.b.t. de beeldende kunsten – op het werk van de kunstenaar en diens rechtsverhouding tot de koper/opdrachtgever van toepassing.

Artikel 1
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. (B.W. 625)

Artikel 2
Het auteursrecht wordt beschouwd als een roerende zaak. (B.W. 567). Het gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele- of gedeeltelijke overdracht. Gehele- of gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht kan niet anders geschieden dan door middel van een authentieke- of onderhandse acte. Zij omvat alleen die bevoegdheden, waarvan de overdracht in de acte is vermeld of uit aard en strekking der gesloten overeenkomst noodzakelijk voortvloeit. Het auteursrecht, hetgeen toekomt aan de maker van het werk zomede- na het overlijden van de maker – het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken, dat toekomt aan degene, die het als erfgenaam of rechthebbende van de maker verkregen heeft, is niet vatbaar voor beslag. (B.W./Rv. 447)

Artikel 4
Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor de maker gehouden, hij die op het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk een aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan bekend is gemaakt door hem, die openbaar maakt.

Artikel 6
Indien een werk tot stand gebracht door een ander, onder leiding en toezicht van die andere, wordt deze als maker van dat werk aangeduid.

Artikel 7
Indien de arbeid in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt als de maker van die werken aangemerkt diegene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

Artikel 19
Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, de geportretteerde of, na diens overlijden, zijn nabestaanden. Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen, slechts vrij met toestemming van die andere personen, of gedurende tien jaren na hun overlijden, van hun nabestaanden. Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd, het openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met toestemming van een der personen, in het eerste lid genoemd, mits daarbij de naam van de maker, voor zover deze op of bij het portret is aangeduid, vermeld wordt. Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge een opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of ten hunnen behoeve aan de maker gegeven.

Artikel 20
Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op het portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van de geportretteerde, of gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden. Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan is ten aanzien van de gehele afbeelding de toestemming vereist van alle geportretteerden of, gedurende tien jaar na hun overlijden, van hun nabestaanden.

Artikel 21
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, de maker is door of vanwege de geportretteerde – of diens behoeve – gegeven, dan is de openbaarmaking daarvan door degene, die het auteursrecht daarop toekomt niet geoorloofd, of na zijn overlijden, van een van zijn nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.

Artikel 24
Tenzij anders is overeengekomen blijft de maker van enig schilderwerk, niettegenstaande de overdracht van zijn auteursrecht, bevoegd gelijke schilderwerken te vervaardigen.

Artikel 25
De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:
a) Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam als de zijn, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.
b) Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.
c) Het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welk nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
De onder a, b en c genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht toe, aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, e.v.

Artikel 27
Niettegenstaande de gehele- of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht; blijft de maker bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.De bevoegdheid komt, na het overlijden van de maker, toe aan zijn erfgenamen of rechthebbenden, tot aan het vervallen van het auteursrecht.

Artikel 28
Het auteursrecht geeft de bevoegdheid voorwerpen, in strijd met dat recht openbaar gemaakt, zomede niet geoorloofde verveelvoudigingen in beslag te nemen op de wijze en met inachtneming van de bepalingen, voorgeschreven voor het beslag tot terugvordering van roerende goederen, en tenzij dezelve als zijn eigendom op te vorderen, hetzij de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te eisen. Gelijke bevoegdheid tot inbeslagneming en opvordering bestaat ten aanzien van het beslag der toegangsgelden, betaald voor het bijwonen van een voordracht, een op- of uitvoering of een tentoonstelling of voorstelling, waardoor inbreuk op het auteursrecht wordt gedaan. (Rv. 721)

Indien afgifte wordt gevorderd van de zaken in het eerste lid bedoeld, zal de rechter kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een bepaalde, door de eiser te betalen vergoeding. Ten aanzien van zaken waarbij inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt, kan de rechter op vordering van de gerechtigde gelasten, dat de gedaagde zodanige maatregelen zal treffen, dat de inbreuk op het auteursrecht wordt opgeheven, met veroordeling van gedaagde tot een bepaalde som gelds als schadevergoeding, in geval binnen een bepaalde tijd niet aan ‘s rechters bevel is voldaan.
(B.W./Rv.art. 1401) Alles onverminderd de strafvervolging wegens inbreuk op het auteursrecht en de burgerlijke rechtsverordening ter bekoming van schadevergoeding.

Artikel 31
Hij die opzettelijk inbreuk maakt op een anders auteursrecht, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijf en twintigduizend gulden. (Zie ook Art. 36a en 36b.)

Artikel 37
Hoofdstuk III, De duur van het auteursrecht. Het auteursrecht vervalt door verloop van 50 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker. De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op eenzelfde werk, aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende hunner.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KUNSTENBOND betreffende diensten en werk in opdracht

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of het tot stand brengen en/of leveren van een werk van (on)stoffelijke aard.
1.3 Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht en/of de overeenkomst van aanneming van werk.
1.4 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.5 Schriftelijk: geschreven, gedrukt of per e-mail.
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen par tijen en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden worden betrokken.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij anders wordt overeengekomen.
Offertes
3.1 Een offerte is iedere schriftelijke vorm van aanbod gedaan door of namens opdrachtnemer, waaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven en voorstellen.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig, tenzij anders is overeengekomen.
3.3 Prijzen zijn exclusief BTW en onkosten voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
3.4 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
3.5 In de offerte dan wel in de overeenkomst genoemde tarieven, honoraria en verleende kortingen gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor dit is overeengekomen.
Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever instemt met de offerte van opdrachtnemer, zonder wijziging of toevoeging.
4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand als opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever start met het uitvoeren van de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als overeengekomen.
4.3 Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
4.4 Als de opdrachtbevestiging strijdig is met de algemene voorwaarden, geldt de in de opdracht-bevestiging opgenomen (afwijkende) voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.
4.5 Opdrachtnemer mag de offerte herroepen tot en met twee werkdagen nadat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. In dat geval komt de overeenkomst te vervallen zonder nadere verplichtingen over en weer.
Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Partijen verplichten zich over en weer om zich als goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever te gedragen.
5.2 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen op basis van een inspannings0verplichting, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de werkzaamheden een resultaatsverplichting voortvloeit.
5.3 Termijnen voor het uitvoeren en volbrengen van de opdracht zijn indicatief, tenzij anders is overeengekomen.
5.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de opdracht dit vereist, kan opdrachtnemer (delen van) de werkzaamheden laten verrichten door derden.
5.5 Opdrachtgever doet al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor tijdige en juiste levering door opdrachtnemer. In dit kader zorgt opdrachtgever voor tijdige aanlevering van juiste, bruikbare en volledige gegevens en/of materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.
5.6 Als opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst ten aanzien van de overeengekomen opdracht, kan opdrachtnemer alleen dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij opdrachtgever tijdig op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging heeft gewezen, tenzij opdrachtgever een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Als opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal de noodzakelijke prijsverhoging niet plaatsvinden gedurende de eerste drie maanden van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.
5.7 Is de opdracht niet naar wens van opdrachtgever uitgevoerd, dan brengt opdrachtgever opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
Duur en beëindiging
6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders blijkt.
6.2 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk.
6.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen niet tussentijds worden opgezegd, met uitsluiting van wat in artikel 4.5 is bepaald.
6.4 Partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, behoudens het hierna bepaalde in 6.5, 6.6 en 6.7.
6.5 Bestaan de werkzaamheden van opdrachtnemer uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst. Opzegging hiervan door opdrachtgever of opdrachtnemer kan uitsluitend met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. Tijdens de opzegtermijn neemt opdrachtgever de gangbare hoeveelheid werkzaamheden af van opdrachtnemer of verstrekt opdrachtgever aan opdrachtnemer een financiële compensatie. Als financiële compensatie wordt redelijk geacht de vergoeding die in de zes maanden voorafgaand aan de opzegdatum gemiddeld per maand aan opdrachtnemer is betaald.
6.6 Bij opzegging door opdrachtgever van een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft opdrachtnemer recht op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, op volledige vergoeding van de gemaakte kosten en op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer.
6.7 De in artikel 6.6 genoemde schadevergoeding bestaat ten minste uit de kosten van verbintenissen die opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht met derden is aangegaan, alsmede uit ten minste 30% van de resterende vergoeding die opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht aan opdrachtnemer zou zijn verschuldigd.
6.8 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever geldt hetzelfde als bepaald in 6.6 en 6.7.
6.9 Bij faillissement, surseance van betaling en/of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) hebben partijen het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.10 Bij onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Honorarium en kosten
7.1 Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht en op een gebruiksvergoeding voor het gebruik van door hem gemaakt auteursrechtelijk beschermd werk. Als geen concrete bedragen zijn overeengekomen, brengt opdrachtnemer het gebruikelijke uurtarief en de gebruikelijke gebruiksvergoeding in rekening.
7.2 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief BTW en kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals materiaalkosten en reis- en verblijfkosten.
7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot aan opdrachtgever te vragen.
7.4 Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
7.5 Als een uurtarief is afgesproken, heeft opdracht-nemer het recht dit tussentijds te verhogen als zich redelijkerwijs onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen. Als opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat het bedongen uurtarief niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verhoogd. Als de prijsstijging het percentage van 5% te boven gaat, treden partijen met elkaar in overleg.
7.6 Als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft opdrachtnemer het recht het uurtarief eenmaal per jaar te verhogen op grond van algemene prijsstijgingen, zoals inflatie.
7.7 Extra kosten die ontstaan doordat opdrachtgever niet voldoet aan wat is bepaald in artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden komen voor rekening van opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor extra kosten ontstaan door vertraging of onderbreking van de opdracht door omstandigheden die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Betaling, opschorting en eigendomsvoorbehoud
8.1 Betalingen worden gedaan binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. Betaling geschiedt zonder opschorting, aftrek of verrekening aan de zijde van opdrachtgever.
8.2 Als opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd. Hierbij geldt:
• voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op de maximaal toegestane vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen wordt voldaan. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten deze uitkomst overtreffen, is opdrachtgever deze verschuldigd.
• Voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, die in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
8.3 Alle aan opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q. geleverde (on)stoffelijke zaken en/of ontwerpen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer volledig is nagekomen. Het is opdrachtgever in dat geval niet toegestaan deze te gebruiken.
8.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten als een aan opdrachtgever gestelde betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt na de schriftelijk aanmaning om hieraan binnen veertien dagen te voldoen, of wanneer opdrachtnemer uit een mededeling of gedraging van opdrachtgever mag afleiden dat betaling zal uitblijven.
8.5 Bij faillissement, beslag, surseance van betaling, toepassing van de Wsnp, of onder curatelestelling van opdrachtgever, en bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn de vorderingen van opdracht-nemer onmiddellijk opeisbaar en heeft opdracht-nemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
Intellectuele eigendom
9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht, naburig recht, merkrecht, tekening- of modelrecht en octrooirecht, komen toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend opdrachtnemer hiertoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Toestemming voor gebruik van een werk waarop het intellectuele eigendomsrecht berust wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging. Als over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan de wijze van gebruik die redelijkerwijze uit de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding voortvloeit.
9.3 Het recht op elk gebruik van een werk of van een idee dat opdrachtgever tijdens de totstandkoming van of gedurende de overeenkomst ter kennis is gekomen, en dat niet is overeengekomen en/of niet valt onder het intellectueel eigendomsrecht, berust bij opdrachtnemer.
9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden, tenzij anders is overeengekomen.
9.5 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade van opdrachtgever die het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
10.2 Aansprakelijkheid ontstaat slechts als opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt met een redelijke termijn om de overeengekomen verplichtingen alsnog na te komen, en opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft.
10.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en bedrijfsschade, is uitgesloten.
10.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar van opdrachtnemer uit te keren bedrag.
10.5 Als de verzekeraar niet tot vergoeding overgaat of opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die opdrachtnemer ontvangt voor de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 75.000,-.
10.6 Voor opdrachten met een duur langer dan één jaar geldt in deze gevallen een beperking tot de vergoeding die in één jaar wordt betaald, met een maximum van € 75.000,-. Iedere verdergaande vergoeding sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.
10.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door niet tijdige, onjuiste of onvolledige gegevens en/of materialen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in dit kader.
10.8 Buiten de onder 9.1 genoemde aansprakelijkheid rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de (rechts)grond waarop dit zou kunnen worden gebaseerd.
10.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor zover die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever.
10.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.
Overmacht
11.1 Als opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Geheimhouding
12.1 Tenzij enige wetsbepaling, enig voorschrift of andere regel opdrachtnemer of opdrachtgever daartoe verplicht, zijn partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de ander. Informatie is slechts vertrouwelijk als dit vooraf aan de ander kenbaar is gemaakt, tenzij de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie blijkt.
12.2 Tekeningen, schetsen, ontwerpen en/of berekeningen die door opdrachtnemer zijn gemaakt, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd die onder de geheimhouding van 12.1 valt.
12.3 Het staat opdrachtnemer vrij, met inachtneming van de redelijke belangen van opdrachtgever, de resultaten van de opdracht te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.
Geschillen
13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Partijen zullen geschillen die verband houden met de overeenkomst in eerste instantie proberen onderling op te lossen.
13.3 Komen partijen er gezamenlijk niet uit, dat trachten zij het geschil op te lossen met behulp van mediation.
13.4 Als het niet mogelijk is gebleken een geschil op te lossen met mediation, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geschillen waarvoor de kantonrechter niet bevoegdheid is, worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
Overige bepalingen
14.1 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever. Tevens zijn alle daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand die opdrachtnemer redelijkerwijs heeft gemaakt voor de nakoming van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst voor rekening van opdrachtgever.
14.2 Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
14.3 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65649605 en te downloaden via http://www.kunstenbond.nl/producten/36/algemene-voorwaarden-opdrachtovereenkomst